รายละเอียดการสมัคร


ข้อแนะนำในการสมัครสอบ : ใช้เบราซ์เซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge ในการสมัครเท่านั้น


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
เรื่องการสอบวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ดูที่นี่