ประกาศวัดความพร้อมเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561

 
                      
        ค้นหาข้อมูลจากเลขที่นั่งสอบ                   
                                    
เลขที่นั่งสอบ --->   
 

หมายเหตุ : ใส่เลขที่นั่งสอบ 5 หลักแล้ว กรุณากด ENTER เพื่อค้นหา

===================================================================================================
       


  หมายเหตุ (กรุณาอ่าน)
   ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนในปกครองมามอบตัวเป็นนักเรียนตามวัน เวลาที่กำหนด
   ข้างต้นสิ่งที่ต้องนำมาใช้ในการมอบตัว

   1. บัตรเลขที่นั่งสอบ
   2. ใบสำเนา ป.05 หรือ ปพ.1-2 พร้อมฉบับจริง 
   3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ-สกุล ของนักเรียน รวมทั้งชื่อ-สกุลของบิดาและมารดา
   4. Slip Pay In พร้อมทั้งเตรียมค่าใช้จ่าย เพื่อจัดซื้อเสื้อผ้า สมุด หนังสือเรียน
       อุปกรณ์การเรียน ซึ่งจะมีจำหน่ายในวันมอบตัว          คุณเข้ามาเป็นลำดับที่   
04645เว็บไซต์นี้ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับการชมบนหน้าจอขนาด 800 x 600

@ 2005 - 2014 Copyright by satitpatumwan school of sinakharinwirot university.
Contact US : kittisak@satitpatumwan.ac.th

ค้นหาผลการสอบ
แผนที่ โรงเรียน
กำหนดการต่างๆ